Договір публічної оферти оренди (прокату) Електросамокатів

м. Івано-Франківськ 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО САМОКАТ» та партнери ФОП Антоненко Євгеній Ігорович, ФОП Павлюк Лариса Володимирівна,  ФОП Кульбаба Валерій Дмитрович, ФОП Кулеша Ніна Вікторівна, ФОП Свистун Світлана Михайлівна, (далі – «Орендодавець»), в особі директора Костинюка Олександра Андрійовича, який діє на підставі Статуту , з однієї сторони, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, (далі – «Орендар»), далі разом іменуються Сторонами, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір публічної оферти оренди (прокату) Електросамокатів (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією (офертою) Орендодавця укласти цей Договір з будь-яким Орендарем.

 1. Основні терміни та визначення, що використовуються в Договорі

1.1. Акцепт (акцептування) – відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття.

1.2. Оферта – визначені Орендодавцем пропозиції та умови, на яких він згоден виконати замовлення.

1.3. Мобільний додаток “Ecos” – комп’ютерна програма (програмне забезпечення), призначена для роботи на мобільних пристроях, за допомогою якої через онлайн-систему здійснюється діяльність надання послуги оренди Електросамокатів (опубліковано в «App Store» або «Play Маркет»).

1.4. Персональні дані – будь-яка інформація, яка дозволяє ідентифікувати особу прямо або опосередковано та інформація, яка пов’язана чи може бути пов’язана з особою у зв’язку з укладенням даного Договору.

1.5. ПДР – це правила відповідно до Закону України “Про дорожній рух”, які встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України, затверджені Постановою  Кабінету Міністрів України, від 10 жовтня 2001 року №1306.

2. Загальні положення Договору

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Орендаря на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Орендар підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

2.4. Орендарем Електросамокату може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку на день укладення Договору.

2.5. Акцептуванням цього Договору буде вважатися оплата коштів Орендарем прокату на умовах та в порядку, визначеними цим Договором.

2.6. Укладаючи цей Договір Орендар автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям умов цього Договору та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

2.7. Якщо Орендар не згодний з умовами цього Договору, він не вправі приймати майно у прокат від Орендодавця на визначених даним Договором умовах.

3. Предмет Договору

3.1. Орендодавець надає Орендарю у строкове платне користування Електросамокат (далі – «Майно»), а Орендар зобов’язується оплатити таке користування майном, та повернути майно Орендодавцю в належному стані у визначені строки.

3.2. Майно не вибуває з власності Орендодавця незалежно від будь-яких обставин.

4. Ціна та порядок розрахунків

4.1. Орендна плата за користування Майном визначена у Мобільному додатку “Ecos”.

4.2. Кошти знімаються з балансу облікового запису Орендаря автоматично при розблокуванні, та за кожну хвилину оренди Майна.

4.3. Кошти Орендаря, які зараховані та числяться на його балансі в Мобільного додатку “Ecos”, згідно його Облікового запису, Орендодавцем назад Орендарю не повертаються.

5. Порядок приймання та повернення Електросамоката

5.1. Орендувати Електросамокат можливо тільки за допомогою Мобільного додатку “Ecos”, який Орендар завантажує з «App Store» або «Play Маркету» на свій мобільний телефон.

5.2. Для отримання доступу до додатку, ви повинні погодитися з умовами використання додатку та зареєструвати свій Обліковий запис. Реєстрація включає в себе надання персональних даних,  а саме: прізвище, імʼя, по батькові,  діючий номер мобільного телефону, електронну пошту,  дату та рік народження.

5.3. Порядок приймання Електросамокату та його використання міститься у Мобільному додатку “Ecos”.

5.4. Орендодавець забезпечує належний стан, справність і комплектність Електросамокату.

Якщо Орендар відсканував QR-код, то вважається, що Електросамокат у належному стані, справний і комплектний.

5.5. Оренда майна може здійснюватися цілодобово.

5.6. Орендар не несе відповідальності за пошкодження, пов’язані з природним зносом деталей і механізмів.

5.7. Повернення Електросамокату Орендарем Орендодавцю здійснюється, шляхом вчинення наступних дій:

– переміщення його на місце паркування, яке визначене Мобільним додатком “Ecos”;

– використовуючи Мобільний додаток “Ecos” завершити поїздку, натисканням клавіші «СТОП». Після того сфотографувати Електросамокат.

5.9. Електросамокат вважається поверненим з моменту виконання п. 5.8 Договору.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1. Орендодавець зобов’язаний:

6.1.1. Консультувати Орендаря з питань експлуатації переданого в оренду Майна.

6.1.2. Надати Орендарю Електросамокат у технічно справному стані, у випадку наявності.

6.1.3. У разі виявлення несправності, що сталася з вини Орендодавця, а також в разі необхідності проведення ремонту цього Майна, замінити Майно на інше, в разі його наявності.

6.2. Орендодавець має право:

6.2.1. Стягувати кошти згідно з умовами цього Договору та з використанням Мобільного додатку “Ecos”. Кошти Орендаря, які зараховані та числяться на його балансі в Мобільного додатку “Ecos”, згідно його Облікового запису, Орендодавцем не повертаються.

6.2.2. Примусово завершити використання майна Орендаря у випадку відсутності коштів на балансі облікового запису.

6.2.3. Вимагати від Орендаря відшкодування збитків в повному обсязі, які виникли внаслідок порушення Орендарем правил технічної експлуатації майна або інших умов цього Договору та/або чинного законодавства України.

6.2.4. Вимагати дострокового повернення майна з прокату у випадку порушення Орендарем правил і умов його експлуатації, нецільового використання.

6.3. Орендар зобов’язаний:

6.3.1. Використовувати майно за його цільовим призначенням, та згідно із технічними умовами експлуатації, які зазначені в мобільному додатку «Ecos».

6.3.2. Перевірити Електросамокат перед використанням та підтвердити його справність, комплектність та належний стан.

6.3.3. Дотримуватись правил дорожнього руху відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3.4. Не розбирати механізми та не модифікувати майно ніяким чином, не виконувати будь-яке технічне обслуговування і ремонт.

6.3.5. У випадку виникнення найменших ознак несправності або порушень нормальної роботи майна (обладнання), негайно припинити роботу і сповістити Орендодавця про такі ознаки, надавши йому Майно на огляд і діагностику.

6.3.6. Оплачувати вартість ремонту (запасних частин і роботи) у випадку пошкодження Майна з вини Орендаря (крім виходу з ладу у зв’язку із заводськими дефектами).

6.4. Орендар має право:

6.4.1. отримати від Орендодавця майно, придатне для використання за його цільовим призначенням, у випадку його наявності;

6.4.2. використовувати майно виключно в межах, дозволених умовами технічних норм експлуатації та застереженнями, вказаними в Мобільному додатку “Ecos”.

7. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

7.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

7.2. За прострочення плати за ремонт та/або відновлення майна (або його комплектуючих) Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки в розмірі 0,5% від несплаченої суми за кожен день прострочення. Обов’язок по сплаті неустойки виникає з моменту спливу строки, зазначеному у повідомленні Орендодавця направленому Орендарю.

7.3. При поверненні Орендарем несправного, а також у неналежному технічному стані майна Орендодавець має право вимагати від Орендаря оплати витрат по ремонту такого майна. Якщо при поверненні майна встановлена втрата або його некомплектність, Орендодавець має право вимагати від Орендаря оплати фактичних витрат на покупку аналогічного майна або їх відсутніх частин.

7.4. Орендодавець не несе відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна життю, здоров’ю та майну Орендаря, безпосереднього користувача майном, іншим особам та довкіллю внаслідок порушення Орендарем, правил дорожнього руху, правил експлуатації і безпечного використання Устаткування у тому числі шкоди у наслідок ДТП.

7.5. Орендодавець не несе відповідальність за упущену вигоду клієнта або третіх осіб, що виникла внаслідок поломки або поганої роботи майна.

7.6. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.7. Усі спори, що виникають щодо цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі не можливості врегулювання спору шляхом переговорів, спір буде вирішуватись у судовому порядку згідно із чинним законодавством України.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин.

9. Інші умови

9.1. Забороняється:

9.1.1. орендувати Електросамокат особам, які не досягли 16-річного віку;

9.1.2 при реєстрації в мобільному додатку Ecos, вказувати неправдиву інформацію про себе, вводити персональні дані інших осіб, а також використовувати платіжні картки, що належать іншим особам. За достовірність наданих даних відповідає Орендар і несе повну відповідальність за їх точність;

9.1.3 орендувати Електросамокат особам що знаходяться у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

9.1.4 використовувати Електросамокат для перевезення будь-якого вантажу, за винятком предметів, які переносяться особисто користувачем у кишенях або рюкзаку;

9.1.5. навантажувати Електросамокат понад 100 кг;

9.1.6. користуватись більш ніж одною особою одним Ектросамокатом;

9.1.7. розміщувати предмети на кермі Електросамокату;

9.1.8. користуватись телефоном, музичним плеєром чи іншим пристроєм під час поїздки;

9.1.9. використовувати Електросамокат для перегонів, гірських прогулянок або трюків;

9.1.10. виїжджати з дозволеної для оренди зони (яка позначена в додатку);

9.1.11. пошкоджувати самокат будь-яким способом;

9.1.12. використовувати самокат на затоплених місцевостях;

9.1.13. здавати майно в суборенду третім особам.

9.2. Рекомендації щодо користування:

9.2.1. пересуватись на Електросамокаті з використанням захисного шолома;

9.2.2. володіння посвідченням водія категорій «А», «А1»;

9.2.3. не користуватись мобільними телефонами, музичними плеєрами і т.п. під час їзди на Електросамокаті;

9.2.4. не використовувати Електросамокат з багажем (рюкзаки, сумочки і т.п.), наявність якого може порушити баланс при пересуванні.

9.3. Орендар відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає Орендодавцю однозначну згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Орендар підтверджує, що повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних Орендодавця, про свої права як суб’єкта персональних даних, про мету збору цих даних та про осіб, яким ці дані передаються.

9.4. Акцептуванням цього Договору Орендар добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з метою виконання цього Договору.

9.5. Цей Договір складений українською мовою у вигляді електронного документа і розміщений (є загальнодоступним для ознайомлення) у мережі Інтернет за посиланням www.ecoscooter.org/?page_id=1598

9.6. Система штрафів

Забороняється:

9.6.1. Заносити самокати всередину приміщень. Штраф- 1000 гривень.;

9.6.2. Катання вдвох дорослим людям. Штраф- 1000 гривень.;

9.6.3. Залишати самокати по завершенню поїздки за межами зеленої зони, визначеної в додатку. Штраф- 200 гривень.;

9.6.4. Залишати самокат на проїжджій частині. Штраф- 200 гривень.;

9.6.5 Їзда по бездоріжжю (неасфальтована дорога, під’їзд до річок). Штраф- 200 гривень.;

Реквізити Орендодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО САМОКАТ»

Ідент. код юр.особи 43437811

Адреса: 76006, Івано-Франківська обл.,

місто Івано-Франківськ,

вулиця Вовчинецька, будинок 227

Директор Костинюк О.А.

 

ПАРТНЕРИ

м. Івано-Франківськ

ФОП Антоненко Євгеній Ігорович

Ідент. код юр.особи 3383202534

Телефон : +38(097)-216-55-36

Адреса електронної пошти: ecos.evgen@gmail.com


м. Житомир

ФОП Павлюк Лариса Володимирівна

Ідент. код юр.особи 2342118942

Телефон : +38(093)-300-00-43

Адреса електронної пошти: dcr3003@gmail.com

м. Вінниця

 ФОП Кульбаба Валерій Дмитрович 

Ідент. код юр.особи 2753404119

Телефон : +38(067)-856-93-57

Адреса електронної пошти: kulbabadima08@gmail.com

м. Біла Церква

ФОП Кулеша Ніна Вікторівна 

Ідент. код юр.особи 3367513487

Телефон : +38(063)-984-03-11

Адреса електронної пошти: nina.kulesha@gmail.com

 

м. Коломия

ФОП Свистун Світлана Михайлівна

Ідент. код юр.особи 2109605121

Телефон : +38(066)-881-89-25

Адреса електронної пошти: ecos.evgen@gmail.com

 

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності описує, як ми збираємо, використовуємо та захищаємо будь-яку інформацію про вас. Вона також роз’яснює, як з нами зв’язатися, якщо у вас виникнуть запитання, на які ми з радістю відповімо.

Якщо ви вирішили скористатися нашими послугами, тоді ви погоджуєтесь на збір та використання інформації відповідно до цієї Політики конфіденційності. Персональна інформація, яку ми збираємо, використовується для надання та вдосконалення наших послуг. Ми не будемо використовувати чи обмінюватись вашою інформацією ні з ким, крім випадків, описаних у цій Політиці конфіденційності.

Політика конфіденційності час від часу може змінюватися. Оновлена Політика конфіденційності буде доступна через наш Сервіс, і після того, як ми внесемо будь-які суттєві зміни до цієї Політики конфіденційності, ми повідомимо вас, а також можемо зв’язатися з вами безпосередньо електронною поштою або іншим способом.

Види інформації, яку ми збираємо

Ми збираємо або отримуємо інформацію різними способами. Типи інформації, яку ми збираємо чи отримуємо, залежать від способу використання та взаємодії з нашим Сервісом. Здебільшого ви можете обрати інформацію, яку ви нам надаєте, хоча для надання послуг нам потрібна певна конкретна інформація. Ми використовуємо та розголошуємо цю інформацію для цілей, описаних далі.

Типи інформації, яку ми збираємо, включають:

 • – Інформація облікового запису, наприклад ваше ім’я, електронна адреса, номер телефону та платіжна інформація, така як дані вашої платіжної картки. Для використання певних продуктів ми можемо також вимагати від вас надати копію вашого водійського посвідчення або паспорта.
 • – Ми збираємо та обробляємо дані про місцезнаходження під час реєстрації та використання нашого Сервісу. Наприклад, для того, щоб показати вам доступні самокати поблизу вашого місця розташування, необхідно зафіксувати фактичне розташування вашого пристрою. Такі дані, як місце розташування самоката, маршрути, які здійснює самокат, та його статус прокату також необхідні для надання Послуг при користуванні нашим Сервісом. Ми також збираємо дані про місцезнаходження безпосередньо з самокатів, в тому числі, коли самокат знаходиться в русі, ми отримуємо інформацію про подорож. Дані про місцезнаходження користувачів допоможуть нам дізнатися про популярні напрямки користувачів, щоб у майбутньому ми могли покращити ціни, доступні місця та спектр послуг, зважаючи на середню кількість часу, який користувач витрачає на фактичне використання самоката.
 • – Якщо ви підключитесь або увійдете в наш Сервіс за допомогою сторонньої служби (наприклад, Facebook), ця служба може надіслати нам інформацію, таку як ваш дані вашого профілю або список друзів з цієї служби.
 • – Коли ви звертаєтесь до служби підтримки (обслуговування), ви можете надати нам свою контактну інформацію, щоб ми могли відповісти на ваші запити (звернення); ми можемо зберігати інформацію про вашу взаємодію з нашими службами підтримки (обслуговування).
 • – Ми збираємо інформацію з вашого браузера, комп’ютера чи мобільного пристрою, що надає нам технічну інформацію, таку як IP-адреса джерела вашого пристрою, коли ви отримуєте доступ або користуєтесь нашим Сервісом. Ми використовуємо файли cookie та подібні технології (наприклад, пікселі та теги) при наданні наших послуг, у тому числі для запам’ятовування ваших налаштувань та для збору інформації про вас.
 • – Ми збираємо інформацію, якою ви ділитесь у наших Серісах, наприклад, коли ви берете участь у групах чи інших форумах, або коментуєте дописи в блозі.
 • – Ми отримуємо інформацію про вас при взаємодії з нашими партнерами, такими як маркетингові та рекламні компанії.
 • – Щоб допомогти вам познайомити людей з нашими послугами, ви можете скористатися нашою реферальною системою, щоб повідомити друзів про наш Сервіс та отримати знижку. Коли ви вирішите скористатися нашою реферальною системою, ми попросимо ім’я та електронну адресу вашого друга та автоматично надішлемо запрошення одноразовим електронним листом від вашого імені, запросивши його або її скористатися нашими послугами.
Як ми використовуємо інформацію

Ми використовуємо вашу інформацію, включаючи інформацію про ваше місцезнаходження, для того, щоб:

 • – надати вам послуги за вашим запитом, включаючи управління вашим обліковим записом та історією поїздок;
 • – стежити, відстежувати та обслуговувати самокати, в тому числі, коли ви ними користуєтесь;
 • – прослідковувати оплату, передплату та будь-які знижки або спеціальні пропозиції, такі як безкоштовні розблокування самокатів;
 • – комунікувати з вами стосовно вашого облікового запису, взаємодій або транзакцій, включаючи оголошення, пов’язані з нашим Сервісом, такі як зміни в нашій політиці. Ми можемо також надсилати вам опитування чи маркетингові пропозиції, включаючи інформацію про функції та вдосконалення нашого Сервісу;
 • – оптимізувати, розвивати та вдосконалювати наш Сервіс. Для цього ми можемо скористатися сторонніми компаніями, які проводять аналітику, щоб зрозуміти, як використовується наш Сервіс, і щоб допомогти нам покращити послуги;
 • – стягувати та виставляти рахунки за користування самокатами;
 • – здйснювати зворотний зв’язок;
 • – у разі необхідності виконувати наші зобов’язання, у тому числі відповідати вимогам законодавства та вимогам місцевих нормативно-правових актів;
 • – виявляти, розслідувати та запобігати діяльності, яка може порушувати політику «Умов користування» або «Умов надання послуг» або бути незаконною, що може включати обмін інформацією з державними органами, такими як правоохоронні органи;
 • – співпрацювати з третіми особами, такими як органи місцевого самоврядування, як описано нижче у розділі «З ким ми ділимося вашою інформацією?».
З ким ми ділимося вашою інформацією?

Ми ділимось вашою інформацією з філіями нашої компанії, нашими постачальниками послуг, іншими третіми особами, коли необхідно виконувати умови надання послуг та як описано в цій Політиці конфіденційності. Зокрема, ми ділимось вашою інформацією з такими особами:

 • – Наші постачальники послуг та партнери.

Ми ділимось вашою інформацією з нашими надійними постачальниками послуг та партнерами, які надають послуги, такі як розміщення даних, обробка платежів, підтримка та вдосконалення нашого Сервісу, надання послуг клієнтам або надання маркетингових та рекламних послуг. Наприклад, ми обмінюємось інформацією з емітентами кредитних карт, щоб обробити ваші платежі.

 • – Співпраця з третіми особами.

Після видалення певних ідентифікаторів, таких як ваше ім’я, телефон та адреса електронної пошти (якщо вони надані) та поєднання отриманої інформації із аналогічною інформацією інших користувачів, ми можемо використовувати та ділитися вашою інформацією щодо окремих записів про подорожі та історію місцезнаходження з третіми особами для досліджень, ділових чи інших цілей. Наприклад, ми співпрацюємо з органами місцевого самоврядування для співпраці в таких дослідницьких проектах, як розробка моделей руху та подорожей у місті.

 • – Державні та правоохоронні органи.

Ми можемо поділитися вашою інформацією, якщо вважатимемо, що це необхідно зробити з належних правових підстав, у тому числі для виконання вимог законодавства чи нормативно-правових актів або якщо це є частиною судового процесу; щоб виявляти, розслідувати, запобігати шахрайству та іншим протиправним діям, або запобігати шкоді чи заподіянню шкоди вам, представникам громадськості, нашому персоналу, іншим стороннім особам чи нам самим; або якщо нам потрібно зробити це для захисту наших законних прав чи власності, вжити заходів щодо протиправної діяльності чи правопорушень у сфері дорожнього руху чи виконувати наші договори та наші умови надання послуг.

 • – Наші філії.

Ми можемо поділитися вашою інформацією з нашими філіями, щоб допомогти надавати, підтримувати та вдосконалювати наші послуги. У міру зростання ми можемо розширити свою корпорацію шляхом створення місцевих дочірніх компаній або інших філій, якщо це буде необхідно, щоб покращити надання послуг.

 • – Реорганізація бізнесу.

Ми також можемо обмінюватися вашою інформацією у рамках продажу, злиття, перетворення або під час підготовки до будь-якого з цих процесів.

Ми також можемо ділитися зведеною, неперсоніфікованою інформацією, яку неможливо використати для вашої ідентифікації з третіми особами.

Ми не продаємо та не передаємо вашу особисту інформацію третім особам для розповсюдження, за винятком отримання вашої згоди.

Наші правові підстави використання вашої інформації

Ми опираємось на ряд правових підстав для збору, використання, обміну та іншої обробки вашої інформації для цілей, описаних у цій Політиці конфіденційності, включаючи:

 • – якщо необхідно надавати послуги та виконувати наші зобов’язання відповідно до умов надання послуг. Наприклад, ми не можемо надавати послуги, якщо ми не збиратимемо та не оброблятимемо основну інформацію про вас та ваше місцезнаходження;
 • – якщо ви надали свою згоду на обробку вашої інформації (ви можете будь-коли відкликати свою згоду);
 • – необхідність дотримання юридичних зобов’язань, включаючи, наприклад, відповіді на запити державних органів чи правоохоронних органів або для дотримання чи виконання правових вимог;
 • – захист інтересів наших користувачів, співробітників та представників громадськості;
 • – якщо це дозволено законом, ми можемо обробляти дані в суспільних інтересах; та / або якщо обробка необхідна для наших цілей або законних інтересів третіх осіб, за умови, що це не порушує ваших прав та інтересів.
Як ми передаємо вашу інформацію

Оскільки ми пропонуємо наші послуги у багатьох місцях, ми можемо передавати вашу інформацію нашим філіям для належного надання вам послуг.

Log Data

Ми хочемо повідомити вам, що коли ви користуєтесь нашим Сервісом, у випадку помилки в додатку ми збираємо дані та інформацію (через сторонні служби) на вашому телефоні під назвою Log Data. Ці дані можуть містити інформацію, таку як Інтернет-протокол вашого пристрою (“IP”), ім’я пристрою, версія операційної системи, конфігурація програми під час використання нашого Сервісу, час і дата використання та інші статистичні дані.

Як довго ми зберігаємо інформацію

Ми зберігаємо вашу інформацію до тих пір, наскільки це обґрунтовано необхідно для надання вам послуг або до того часу, поки ваш профіль не буде видалений, залежно від того, який термін буде довшим і залежно від вимог чинного законодавства.

Ми можемо попросити копію вашого водійського посвідчення, перш ніж ви зможете користуватися деякими з наших послуг. Коли ми просимо отримати копію вашого посвідчення водія, ми проводимо перевірку, щоб переконатися в його дійсності; ми зберігаємо лише обмежену інформацію стосовно перевірки, щоб ви могли користуватися нашими послугами.

Коли ви видаляєте свій обліковий запис, може знадобитися додатковий час для повного видалення вашої інформації з наших баз даних та системних журналів. Ми також можемо зберігати інформацію з видалених облікових записів для запобігання шахрайству чи стягненню плати, а також для виконання умов надання послуг, виконання наших юридичних зобов’язань або реалізації наших законних прав.

Особисті дані користувача зберігаються до тих пір, поки у користувача є активний профіль у нашому Сервісі. Обліковий запис користувача вважається неактивним, якщо він не користувався цим обліковим записом 36 місяців поспіль, після цього дані про користувача будуть видалені та більше не зберігатимуться.

Заходи безпеки, які ми вживаємо

Ми вживаємо запобіжних заходів технічного та організаційного характеру для захисту персональних даних користувача від обробки, втрати, знищення чи доступу до них сторонніх осіб. Заходи безпеки регулярно переглядаються відповідно до технологічного розвитку та сучасного технічного обладнання.

Посилання на інші сайти

Наш Сервіс може містити посилання на інші сайти. Якщо ви натиснете на сторонні посилання, ви перейдете на цей сайт. Зауважте, що ці зовнішні сайти нами не керуються. Тому ми наполегливо радимо переглянути політику конфіденційності цих веб-сайтів. Ми не контролюємо і не несемо відповідальності за вміст, політику конфіденційності та наповнення будь-яких сторонніх сайтів чи служб.

Доступ та керування вашою інформацією

Якщо у вас є обліковий запис, ви можете переглянути, змінити або видалити свою інформацію, увійшовши до свого облікового запису та редагуючи свій профіль. Ви можете змінити свій номер мобільного телефону або електронну адресу, скориставшись нашою функцією зміни додатка. Ви можете будь-коли видалити свій профіль, надіславши нам запит.

Захист персональних даних дітей

Наш Сервіс не призначений для користування особами, які не досягли 16 років. Ми свідомо не збираємо особисту інформацію від дітей до 16 років. Якщо ми виявимо, що дитина до 16 років надала нам персональні дані, ми негайно видаляємо їх з наших серверів. Якщо ви є батьком (матір’ю) чи опікуном (законним представником) і вам відомо, що ваша дитина надала нам особисту інформацію, будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб ми змогли вчинити всі необхідні дії для видалення цих даних.

Зв’яжіться з нами

Якщо у вас є якісь питання або пропозиції щодо нашої Політики конфіденційності, зв’яжіться з нами за адресою: info@ecoscooter.org